15 czerwca 2021

Uczelnie walczą o zrównoważoną przyszłość. Plasują Polskę w czołówce rankingu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Kilkanaście warszawskich gospodarstw domowych zostało wyposażonych w aparaturę, która mierzy zużycie energii oraz czynniki wpływające na klimat pomieszczeń. Tak wygląda miejski eksperyment energetyczny realizowany jednocześnie w kilku krajach UE przez lokalne samorządy. Celem jest zrównoważenie produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie uczestniczące w projekcie uczelnie, które pełnią jedną z najważniejszych funkcji w realizacji Agendy 2030.

Budowanie zrównoważonego świata nie byłoby możliwe bez uczelni – są odpowiedzialne zarówno za kształcenie kadr, zapewnienie obywatelom możliwości uczenia się przez całe życie oraz kształtowanie postaw społecznych, jak i transfer wiedzy oraz technologii do gospodarki. Także w Polsce nasila się ten trend. Dowód? We władzach rektorskich jednej z warszawskich uczelni ustanowiono stanowisko prorektora, który odpowiada za działania z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności uczelni.

– Pracujemy nad energooszczędnymi rozwiązaniami dla gospodarstw domowych. Zbieramy i analizujemy dane, na podstawie których Urząd m.st. Warszawy będzie mógł zbudować innowacyjny system służący transformacji energetycznej. Analogiczne prace realizują 5 innych ośrodków akademickich w Antwerpii, Bazylei, Bristolu, Mannheim i Grenoble – mówi dr hab. Aleksandra Przegalińska, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego odpowiedzialna m.in. za etykę i odpowiedzialność społeczną uczelni.

Koźmiński jest obecnie jedyną uczelnią w Polsce, która we władzach rektorskich wyodrębniła stanowisko prorektora odpowiadającego za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczelnia nie tylko podąża za Agendą 2030, ale także przyjęła własny program działania.

– Bazując na założeniach rezolucji ONZ dotyczącej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), opracowaliśmy sześć priorytetów dla naszej uczelni. Zobowiązaliśmy się wspierać edukację i proces uczenia się przez całe życie, dbać o równość szans kobiet i dziewcząt, wspierać zrównoważony i innowacyjny przemysł, uczynić miasta bezpiecznymi dla życia, zdrowia i pracy, zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz rozwijać partnerstwa na poziomie globalnym – podsumowuje Przegalińska.

Ogólnopolskie standardy na rzecz zrównoważonego rozwoju

W rankingu zrównoważonego rozwoju prowadzonym przez ONZ (ang. Sustainable Development Goals Index) Polskę wyróżniają m.in. stabilny wzrost gospodarczy i eliminacja ubóstwa. Dobrze oceniane są także powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i dbanie o różnorodność biologiczną. Z kolei jakość szkolnictwa wyższego plasuje nas w czołówce krajów, które przywiązują dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Najsłabiej idzie nam walka ze zmianami klimatycznymi, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii, a także działania na rzecz równouprawnienia płci.

– Musimy działać międzysektorowo. Tylko taka współpraca przynosi efekty. Dlatego zaangażowaliśmy się w tworzenie ogólnopolskich standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Budujemy platformę edukacyjną dotyczącą Celów Zrównoważonego Rozwoju przeznaczoną dla wszystkich uczelni w Polsce. Z kolei pod egidą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z innymi podmiotami, tworzymy narzędzia do pomiaru zaawansowania uczelni w społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój – mówi dr hab. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych w Akademii Leona Koźmińskiego, który od kilkunastu lat koordynuje również Ranking Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu.

Zrównoważona edukacja dzięki technologiom

Jednym z kluczowych obszarów, za które odpowiadają uczelnie, jest edukacja. Obecny rynek pracy stawia przed nimi bardzo dużo wyzwań. Wśród nich zwiększenie liczby absolwentów kierunków IT i technologicznych oraz zadbanie o ich społeczno-demograficzną różnorodność.

– Już w październiku ruszamy z bezpłatnymi programami studiów z zakresu sztucznej inteligencji i analityki danych, które adresujemy do studentów zagranicznych. Połowa miejsc zarezerwowana jest dla kobiet – mówi prof. Przegalińska.

Python I i II, Data Science for Business, AI in Business and Natural Language Processing for Business to trzy anglojęzyczne, międzynarodowe i intensywne kierunki studiów realizowane w formie zdalnej, na które Koźmiński właśnie pozyskał finansowanie od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w wysokości prawie pół miliona złotych. Szanse na zdobycie cennych kompetencji technologicznych ma 75 osób. “The Heart of AI: Hub Szkoleń AI i Data Science w centrum Europy”, bo tak uczelnia nazwała projekt, będzie realizowane przez 2 lata od października 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Ale to nie wszystko. Już teraz studenci uczelni pracują nad dodatkiem do gry Minecraft©, który pozwoli graczom odtwarzać świat rzeczywisty z wykorzystaniem ekologicznych materiałów. To projekt realizowany we współpracy z UN Environment Programme (Centrum UNEP/GRID Warszawa).

Kształtowanie równowagi poprzez liderów

W partnerstwie z UN Environment Programme Koźmiński prowadzi także Climate Leadership - program na rzecz kształtowania proklimatycznych postaw liderów i wspiera firmy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań z tego zakresu. Uczelnia prowadzi także wiele innych programów zajęć i specjalizacji, których celem jest kreowanie zrównoważonego świata, w tym „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, „Zrównoważona przedsiębiorczość w czasach przełomu”, „CSR i przedsiębiorczość społeczna”.

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały zdefiniowane przez ONZ w 2015 roku i ujęte w rezolucji ONZ pt. „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Wskazują, jak możemy uczynić świat lepszym miejscem do życia i zawierają 17 wytycznych, które mają to ułatwić. Chodzi m.in. o wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie, walkę z ubóstwem i zmianami klimatu czy rozszerzanie powszechnego dostępu do edukacji. W najnowszej edycji rankingu (14 czerwca 2021 r.) Polska zajmuje 15. miejsce spośród 165 państw członkowskich ONZ, które najskuteczniej budują świat rozwijający się w sposób zrównoważony. To awans aż o 8 pozycji w porównaniu z 2020 rokiem.


Link do strategii zrównoważonego rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego na lata 2020-2030: https://tiny.pl/r3sww

Link do strony opisującej wszystkie działania uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju: https://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/zrownowazony-rozwoj


Powyższy komunikat jest przykładem realizacji działań PR dla uczelni.

Technologiczna ścieżka kariery stała się modna

Cztery dekady z HIV/AIDS – stres zakażonych jak ...

Normalność na horyzoncie, ale bez nauki do niej nie ...

Obróć stronę aby odblokowować.